2012/12/19

RESONANCE


2012.12.30.SUN.
RESONANCE @ NEW PORT TOYAMA
DJ : KENTARO IWAKI / KAZUKI MAEDA / KENTO / CJ / WATARU TAKANO /
KENGO / HIROAKI IMAKOSHI
LIVE : OUPUN
LIVE PAINT : SAKURAI
18:00 START / 2000YEN 1D